اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات فن آوري هاي زيست محيطي

  محور اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات فن آوری های زیست محیطی جهت پذیرش طرح های تحقیقاتی به شرح ذیل می باشد:
   

  محور1:کاربرد زيست فن آوري در رفع آلودگي هاي محيط زيست
   

  1-1-استفاده از مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژي در تصفيه بيولوژيکي آلاينده هاي محيطي

  1-2-توليد سوخت و انژري پاک(Bioenergy ) از زائدات دور ريز شهري و صنعتي

  1-3-تصفيه بيولوژيکي پسماندهاي خطرناک

  1-4-زيست پالايي خاک ها و لجن هاي آلوده

  1-5-کاربرد روش هاي بيولوژيکي براي تصفيه آلاينده هاي هوا و آب

   

  محور 2:کاربرد و بومي سازي فن آوري هاي نوين تصفيه در پايش محيط زيست
   

  2-1-کاربرد و بومي سازي فرآيندهاي اکسيداسيون پيشرفته در حذف آلاينده هاي متقدم( اولويت دار) محيطي

  2-2-کاربرد و بومي سازي فرآيندهاي غشايي در حذف آلاينده هاي متقدم( اولويت دار) محيطي

  2-3-کاربرد و بومي سازي نانوساختارها در حذف آلاينده هاي متقدم( اولويت دار) محيطي

  2-4-مطالعات ساخت، اصلاح و کاربرد جاذب ها در تصفيه آب، فاضلاب، خاک و هوا

  2-5-مطالعه فرآيندهاي نوين استخراج و پاک سازي خاک و لجن هاي دور ريز

   

  محور3:پايش هاي تخصصي و بررسي آلايندهاي نوپديد و پايدار در محيط زيست
   

  3-1-مطالعه محيطي سرنوشت آلاينده ها و تهيه نقشه آلودگي منابع آب و خاک و هواي استان خوزستان با تاکيد بر آلاينده هاي نوپديد و پايدار

  3-2- پايش هاي محيطي و مواجهه پديده ريزگرد

  3-3-تهيه اطلس آلاينده ها و سميت نوار مرزي و نوار آبي استان( مرز بين ايران وعراق و سواح خليج فارس)

  3-4-مطالعه و رديابي آلاينده هاي نوپديد در منابع غذايي

  3-5-توسعه روش هاي نوين سنجش آلاينده هاي محيطي(بيوسنسورها، بيومارکرها و 

  بيوانديکاتورها)
  6-3-پایش های مواجهه با آلاینده های محیطی


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0