منوی اصلی

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

   Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
  اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0